การประกันภัยรถยนต์ ปัจจุบันนั้นแบ่งออก
เป็น 2 ประเภทคือ
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( หรือ พรบ. )
2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ซึ่งมีความคุ้มครองให้เลือก 3 ประเภท อ่านต่อ
 
อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันเกิดจากไฟที่มีเปลว
และความร้อน เป็นผลทำให้ทรัพย์สินเกิดความ
เสียหาย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงภัยอัน
เกิดจากไฟ จึงได้มีการคิดค้น
แผนประกันภัยต่างๆ อ่านต่อ
 
การประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้อย่างครบถ้วน ออกแบบเพื่อให้มี ความ คุ้มครองที่กว้างขวาง และครอบคลุมให้ ท่านอุ่นใจ กับทรัพย์สิน เงินทอง ธุรกิจรวม ทั้งร่างกาย และสุขภาพ อ่านต่อ
 

 

   
           
    อัคคีภัย หมายถึง ภัยอันเกิดจากไฟที่มีเปลวและความร้อน เป็นผลทำให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงภัย อันเกิดจากไฟ จึงได้มีการคิดค้นแผนประกันภัยต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ดังนี้

แผน ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ( Home Care )
แผนการประกันภัยที่ให้ความสะดวกกับท่านเจ้าของบ้านในการทำประกันภัยทรัพย์สินของท่าน เพื่อให้ความคุ้มครองการ สูญเสีย ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอัคคีภัย รวมถึงการโจรกรรม โดยแผนการประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองทั้งด้านอาคาร และเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านของท่าน

ความคุ้มครองที่ท่านได้รับ
- ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากการถูกฟ้าผ่า) ภัยลมพายุ ภัยยวดยาน พาหนะ ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยระเบิด และเฉพาะภัย ต่อเครื่องไฟฟ้า คุ้มครองในวงเงิน X0,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไขพิเศษที่ได้รับเพิ่ม
1. ค่าเช่าที่พักชั่วคราว สูงสุดเดือนละ XX,000 บาท มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
2. โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า ภายในวงเงิน XX,000 บาท ต่อภัยหรือต่อสถานที่ เอาประกันภัย
3. ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร ที่มีสาเหตุมาจากการโจรกรรม ภายใน วงเงิน XX,000 บาทต่อครั้ง
4. การชดเชยค่าขนย้ายซากทรัพย์ การค้ำยัน การรื้อถอนหรือทำลายซากทรัพย์สูงสุด ไม่เกิน X0% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
5. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
6. การเพิ่มเติมทรัพย์สิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สูงสุด ไม่เกิน X0% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
7. เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ขยายความคุ้มครองถึง

     7.1 เงินสด ในกรณีที่ไม่ได้เอาประกันไว้ ชดใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน X0,000 บาท ต่อภัยหรือต่อสถานที่เอาประกันภัย
     7.2 เอกสารต้นฉบับ สำเนาเอกสาร ชดใช้เพียงราคาอุปกรณ์ เครื่องเขียนรวมค่าใช้จ่าย ในการทำขึ้นใหม่ ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อภัย            หรือต่อสถานที่เอาประกันภัย
8. กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และการชดใช้ตามมูลค่าที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และสถานที่เกิดความเสียหาย
9. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในทุกกรณีรวมกันแล้ว ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ XXX บาท / ปี ขึ้นอยู่กับวงเงินเอาประกันภัย


แผน ประกันภัยธุรกิจ ( Business Care )
แผนประกันภัยธุรกิจ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อดูแลความมั่นคงให้แก่ธุรกิจของท่าน โดยให้ความคุ้มครองธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง แผนประกันภัยนี้เป็นแผนประกันภัยที่นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการเอาประกันภัยแล้ว อัตราเบี้ยประกันภัย ยังเป็นอัตราที่ประหยัดที่สุด เหมาะสำหรับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างยิ่ง

ประเภทธุรกิจที่สามารถซื้อประกันภัยแผนธุรกิจมั่นคง
- คลินิก
- ฟิตเนสเซ็นเตอร์
- ร้านค้าย่อย ( ไม่มีสินค้าอันตราย )
- ร้านถ่ายรูป
- ร้านเบเกอรี่ ( ค้าปลีก )
- โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์และภาษา
- ร้านซักรีด / ซักแห้ง
- สำนักงาน ( ไม่มีการเก็บสินค้า )
- ร้านเสริมสวย
- ร้านอาหาร
- สถานรับเลี้ยงเด็ก
- ภัตตาคาร
- ร้านวีดีโอ
- ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- สนุกเกอร์ / บิลเลียด
- โรงกลึง

ความคุ้มครองที่ท่านได้รับ
แผนประกันภัยธุรกิจมั่นคงนี้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ของท่าน ซึ่งได้แก่ ตัวอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจหรืออาจใช้เป็นที่อยู่อาศัย ของท่าน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และทรัพย์สินอื่น ๆ ภายในอาคาร รวมทั้งสต๊อกสินค้าซึ่งอาจได้รับความเสียหาย หรือสูญหายจาก - ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยไฟป่า ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยระเบิด และเฉพาะภัยต่อเครื่องไฟฟ้า คุ้มครองในวงเงิน X0,000 บาท ต่อครั้ง

เงื่อนไขพิเศษที่ได้รับเพิ่ม
1. โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า ภายในวงเงิน X0,000 บาท ต่อภัยหรือต่อสถานที่ เอาประกันภัย
2. ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร ที่มีสาเหตุมาจากการโจรกรรม ภายใน วงเงิน X0,000 บาทต่อครั้ง
3. การชดเชยค่าขนย้ายซากทรัพย์ การค้ำยัน การรื้อถอนหรือทำลายซากทรัพย์สูงสุด ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
5. ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ และควบคุมงาน สูงสุด ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
6. การเพิ่มเติมทรัพย์สิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย สูงสุด ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
7. เงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง
8. เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ขยายความคุ้มครองถึง
     8.1 เงินสด ในกรณีที่ไม่ได้เอาประกันไว้ ชดใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน X0,000 บาท ต่อภัย หรือต่อสถานที่เอาประกันภัย
     8.2 เอกสารต้นฉบับ สำเนาเอกสาร ชดใช้เพียงราคาอุปกรณ์ เครื่องเขียนรวมค่าใช้จ่าย ในการทำขึ้นใหม่ ไม่เกิน X0,000 บาท ต่อภัย             หรือต่อสถานที่เอาประกันภัย
9. กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และการชดใช้ตามมูลค่าที่เป็น ของใหม่ ณ เวลาและสถานที่เกิดความเสียหาย
10. ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในทุกกรณีรวมกันแล้ว ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,XXX บาท / ปี ขึ้นอยู่กับวงเงินเอาประกันภัย

ข้อพิจารณาในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย
1. สถานที่ที่เอาประกันภัย ( ที่อยู่ )
2. ประเภทของการใช้สถานที่ ( อยู่อาศัย หรือดำเนินธุรกิจ หากทำธุรกิจ โปรดแจ้ง
ประเภทของธุรกิจ )
3. ทุนประกันภัย หรือจำนวนเงินที่ต้องการทำประกันภัยสำหรับตัวอาคาร ( ไม่รวม
รากฐาน ),เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ส่วนต่อเติมอาคารและทรัพย์สินอื่นๆ
อาคาร, และสินค้าที่เก็บไว้
4. ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง คือ ผนัง โครงหลังคา พื้น หลังคา ใช้วัสดุประเภทใด
5. สถานะของผู้เอาประกัน คือ เป็นเจ้าของหรือผู้เช่า